Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten die worden verricht door Verschuren & IJspeerd Advocaten (hierna: VIJ-advocaten) ten behoeve van opdrachten die worden verstrekt door de opdrachtgever.
 2. Op overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VIJ-advocaten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2. Opdrachten

2.1. Uitsluitend VIJ-advocaten geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. 
2.2. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van en in het belang van de opdrachtgever.
2.3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart VIJ-advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door VIJ-advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.
2.4. VIJ-advocaten zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat bereikt wordt.
2.5. De advocaat zal eerst na overleg met de opdrachtgever derden inschakelen, zoals een deurwaarder of deskundige. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van voornoemde derde(n).
2.6. De opdrachtgever stemt er mee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

Artikel 3. Honorarium/kosten

3.1. Indien rechtshulp op basis van een toevoeging geschiedt, onder voorbehoud van instemming door de Raad voor Rechtsbijstand hiervoor, dient de opdrachtgever de hieraan verbonden eigen bijdrage vooraf te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de toevoeging niet wordt verleend, dient de opdrachtgever de reeds gewerkte en nog te werken uren tegen het standaard uurtarief (€ 200,- ex. BTW) te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3.2. Indien een uurtarief wordt overeengekomen is deze exclusief BTW. Het uurtarief kan, na overleg met de opdrachtgever, verschillen al naar gelang de werkzaamheden die VIJ-advocaten dient te verrichten ter uitvoering van de opdracht. 
3.3. VIJ-advocaten declareert op basis van voorschotnota’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient de voorschotnota te voldoen worden alvorens werkzaamheden worden verricht/voortgezet. VIJ-advocaten behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden te staken indien betaling uitblijft.
3.4. Financiële afspraken tussen VIJ-advocaten en de opdrachtgever worden altijd schriftelijk bevestigd door VIJ-advocaten.
3.5. Eventuele verschotten en/of kosten voor een deskundige komen voor rekening van de opdrachtgever. 
3.6. In geval van annulering van een opdracht is de opdrachtgever in ieder geval verplicht tot vergoeding van alle door VIJ-advocaten reeds gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht.
3.7. De standaard uurtarieven van VIJ-advocaten kunnen jaarlijks op 1 januari gewijzigd worden. Reeds afgesproken uurtarieven in lopende zaken worden uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten bij een dergelijke verhoging. 

Artikel 4. Betaling

4.1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum.
4.2. Bij overschrijding van bovenstaande termijn is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5. Reiskosten/reistijd

5.1. Eventuele reiskosten, te maken door de advocaat ter uitvoering van de opdracht, dienen te worden vergoed door de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. Reisuren zijn declarabele uren. De opdrachtgever dient deze uren derhalve te vergoeden tegen het afgesproken uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Derdengelden

6.1. Gelden die VIJ-advocaten ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Verschuren & IJspeerd Advocaten. Over de derdengelden als hier bedoeld wordt geen rente vergoed.
6.2. Derdengelden zullen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door VIJ-advocaten worden doorgestort naar de opdrachtgever.
6.3. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever worden derdengelden door VIJ-advocaten niet verrekend met bij de opdrachtgever nog openstaande declaraties.

Artikel 7. Bewaren dossier

Na het eindigen van een zaak wordt het procesdossier vernietigd. Correspondentie tussen VIJ-advocaten en de opdrachtgever, financiële stukken en andere door VIJ-advocaten relevant geachte stukken worden digitaal gearchiveerd en gedurende vijf jaar bewaard. In deze periode kunnen de stukken worden opgevraagd tegen betaling van € 50,- administratiekosten. Na voornoemde bewaartermijn zal het (restant van het) dossier worden vernietigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van VIJ-advocaten en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door VIJ-advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
8.2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VIJ-advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief overige kosten.

Artikel 9. Klachten

9.1. VIJ-advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillen- commissie. Door het aangaan van een overeenkomst met VIJ-advocaten aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
9.2. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij VIJ-advocaten te worden behandeld, waarbij met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
9.3. De opdrachtgever dient zijn klacht schriftelijk aan VIJ-advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
9.4. VIJ-advocaten kan, indien zij dit wenselijk acht, de opdrachtgever uitnodigen voor een gesprek waarbij de opdrachtgever nader zal worden gehoord omtrent zijn klacht.
9.5. VIJ-advocaten zal binnen vier weken na dit gesprek dan wel binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk een oplossing aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
9.6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillen- commissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag ter hoogte van €10.000,-.
9.7. VIJ-advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 10. Privacy

VIJ-advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving zoals gehanteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het privacy statement wordt verwezen naar www.vij-advocaten.nl. Op verzoek van de opdrachtgever zal een exemplaar van het volledige privacy reglement toegezonden worden. 

Privacy Statement

Verschuren & IJspeerd Advocaten, gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.vij-advocaten.nl
+31 70 26 29 840
BINK36
Binckhorstlaan 36 – Unit C1 03
2516 BE Den Haag
info@vij-advocaten.nl

Verschuren & IJspeerd Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door alle medewerkers van Verschuren & IJspeerd Advocaten (inclusief personen die op basis van een stage-overeenkomst aan ons zijn verbonden).  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • volledige voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • contactgegevens zoals telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen); 
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • vreemdelingennummer (V-nummer);
 • kopie identiteitsbewijs / legitimatiebewijsgegevens;
 • andere voor uw dossier relevante gegevens.

Voornoemde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van procedures en het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;
 • het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand waaronder, maar niet uitsluitend, het aanvragen en declareren van zgn. toevoegingen;
 • het innen van declaraties;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, inclusief de van toepassing zijnde richtlijnen en regels zoals gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Verschuren & IJspeerd Advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
 • verkregen toestemming van betrokkenen;
 • gerechtvaardigd belang. 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Verschuren & IJspeerd Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Verschuren & IJspeerd Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Verschuren & IJspeerd Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Verschuren & IJspeerd Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij kan worden gedacht aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second-opinion of deskundigenrapport. 

Verschuren & IJspeerd Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan strikt nodig is voor de genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist. 

Verschuren & IJspeerd Advocaten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verschuren  & IJspeerd Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vij-advocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs, met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onder aan het legitimatiebewijs en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Verschuren & IJspeerd Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat, dit kan telefonisch (070 – 26 29 840) of per e-mail (info@vij-advocaten.nl). 

Verschuren & IJspeerd Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigingen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom voor de meest recente versie altijd onze website www.vij-advocaten.nl.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via info@vij-advocaten.nl. Op uw verzoek kan aan u een afschrift van het volledige privacy reglement toegezonden worden. Dit verzoek kunt u per email richten aan het secretariaat (info@vij-advocaten.nl).

Vastgesteld te Den Haag, mei 2018